Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Hakkında Aydınlatma Yazısı

Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Koşuyolu Mahallesi Alidede Sokak No:5 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 2MM ACİL SATIŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA TİCARET A.Ş. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen şekillerde işlenebilecektir.

1.Tanımlar

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Veri Sorumlusu: Acilsatış

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişi: Üye veya kullanıcı

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel Verilerin İşlenme Yeri: Kişisel verileniz en üst seviyede güvenlik önlemi alınmak suretiyle Acil Satış’ın yurt dışı veri tabanlarında (Almanya/Berlin) muhafıza edilecektir.

2.Amaç

İşbu sözleşme, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Acil Satış’ın sunmuş olduğu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, üyelerin hizmetlerden en iyi ve en verimli şekilde yararlanabilmesi için aşağıda belirtilen kişisel veriler ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.

  • - Adı Soyadı
  • - Telefon numarası
  • - e-posta adresi
  • - Fatura ve kargo adresi
  • - T.C. Kimlik Numarası
  • - Coğrafi konumu
  • - Yaşı
  • - Cinsiyeti

3. Kişisel Verilerin Kullanılması

İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kişisel veriler, sunulan hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi veya kurumlara, iş ortaklarına aktarılabilir. Anonim hale getirilen kişisel veriler, analiz yapmak ve istatistik oluşturmak için kullanılabilir.

4. Açık Rızanın Alınması ve Kişisel Verinin İşlenmesi

Acilsatış tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcı, işbu bilgilendirme metnini okuyup kabul etmelidir. Kullanıcının açık rızası elektronik ortamda alınacaktır. Açık rızanın alınmasını takiben elde edilen kişisel veriler veya özel nitelikli kişisel veriler sistemde kayıt altına alınacaktır. Hizmetlerin sunulması amacıyla işlenen bu veriler amaçları doğrultusunda mevzuatta öngörülen sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır.

Kişisel veriler, kullanıcı ile iletişime geçilmesi, kullanıcının hizmetlerden yararlanması veya üye ile alıcı arasında iletişimin kurulması amacıyla işlenir. Üye, üyelik hesabı mevcut olduğu sürece adı soyadının, coğrafi konumunun, telefon bilgisinin, e-posta adresinin alıcılara ve diğer üçüncü kişilere açık olduğunu bilir ve bunu peşinen kabul eder.

5. Anonim Hale Getirilen Kişisel Veriler

Acilsatış sitesini ziyaret eden kullanıcıların talepleri, davranışları, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret süresi, ilgilenilen ilanlar dikkate alınarak çerezler eliyle bilgi toplanır. Bu verilerin toplanma amacı, kullanıcıların yönelimini dikkate alarak daha iyi hizmetin sunulmasıdır. Bu veriler anonim hale getirilecek olup, 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

6. İletişim İzni

Kullanıcının uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmesi; kullanıcıya SMS, multimedya nesneleri içeren MMS, fotoğraf, kısa mesaj, animasyon, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından reklam, pazarlama içeriğinin gönderilmesi amacıyla işlenir. Kullanıcı bu amaç kapsamında iletişim formunu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin işlenmesini kabul eder. Kullanıcı reklam ve tanıtım içeriği istememe hakkına sahiptir; buna ilişkin daha önce verilen izni her zaman geri alabilir.

7.İletişim ve Bilgi Talebi

Kişisel verilere ilişkin her türlü soru veya talep 444 7 583 numaralı telefon aranmak veya info@acilsatis.com adresine e-posta gönderilmek suretiyle ileri sürülebilir.